Inloggen  (Nog geen account? Meld je aan!)
Winkelwagen
Winkelwagen
Geen artikelen
   

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Pen Shop, gevestigd te Nijmegen.

Versie geldig vanaf juni 2015.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Pen Shop. De 
voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De 
Pen Shop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en 
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. de Pen Shop behoudt zich het recht voor haar leverings- 
en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de Pen Shop erkend.

1.4 De Pen Shop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van koop op afstand zal de Pen Shop bestellingen tenminste 
binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad 
is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet 
dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand 
na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder 
kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van de Pen Shop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de 
door de Pen Shop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging 
aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot 
volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen 
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke 
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen 
doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen 
van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief btw 

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op 
Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen 
binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn 
begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop 
van deze termijn de geleverde zaken niet aan de Pen Shop heeft teruggezonden, is de koop 
een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen 
de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de Pen Shop. De 
afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld 
door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te 
geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) 
en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op 
enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met 
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de Pen Shop er zorg voor dat 
binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag 
inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden 
van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld 
maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• Kosten voor films, clichés, zeeframen, zetteksten, filmproeven, opmaak, DTP-werk en dergelijken, worden altijd berekend. Custommade-orders kunnen nooit geannuleerd worden.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij de Pen Shop, dan worden uw gegevens opgenomen in 
het klantenbestand van de Pen Shop. de Pen Shop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties 
en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 De Pen Shop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg 
voor vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 De Pen Shop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat 
instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie

6.1 De Pen Shop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van 
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de 
koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de 
fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van de Pen Shop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De 
Pen Shop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken 
voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het 
gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. 
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de 
afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de Pen Shop) deze gebreken onmiddellijk 
schriftelijk te melden aan de Pen Shop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen 
dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan de Pen Shop schriftelijk te 
worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking 
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. 
‚ÄčIngebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door de Pen Shop gegrond worden bevonden, zal de Pen Shop naar haar keuze ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen dan wel met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de Pen Shop beperkt blijft tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken ofwel ( naar keuze van de Pen Shop) beperkt blijft tot het maximale door de aansprakelijkheidsverzekering van de Pen Shop in het desbetreffende geval gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van de Pen Shop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 De Pen Shop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens de Pen Shop in gebreke is; 

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de Pen Shop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt de Pen Shop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de Pen Shop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van de Pen Shop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 De Pen Shop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen de Pen Shop en een klant komt tot stand nadat een bestelopdracht door de Pen Shop op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 De Pen Shop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van de Pen Shop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 De Pen Shop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de Pen Shop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 De Pen Shop behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de Pen Shop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien de Pen Shop bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 De Pen Shop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door de Pen Shop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij de Pen Shop zolang de afnemer de vorderingen van de Pen Shop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van de Pen Shop wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rentes en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door de Pen Shop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de Pen Shop of een door de Pen Shop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de Pen Shop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de Pen Shop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Direct naar

Producten
Contact